Adatvédelem

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A PANNON HALLÁSCENTRUMOK (DE-MAX KFT.) ÁLTAL VÉGZETT ADATKEZELÉSRŐL

A jelen tájékoztató a De-MAX Kft. (Pannon Halláscentrumok) által végzett gyógyászati segédeszköz forgalmazás és audiológiai szakrendeléssel kapcsolatos adatkezelések főbb részleteit tartalmazza.

Szakrendelés során felvett adatok kezelése

Az ügyfelek az audiológiai szakrendelés során hozzájárulnak ahhoz, hogy a szakrendelés során megadott illetve róluk felvett személyes és különleges adataikat – név, születési idő, lakcím, társadalombiztosítási támogatás igénybevételéhez szükséges adatok, státusz és anamnézis –, továbbá a róluk készült felvételeket és diagnosztikai eredményeket a Pannon Halláscentrumok adatbázisában rögzítse és kezelje a jogszabályokban előírt megfelelő adatvédelem biztosítása mellett. Az ügyfelek tudomásul veszik, hogy amennyiben a vizsgálat során a Pannon Halláscentrumok olyan elváltozást fedez fel, amely a vizsgálatot végző, valamint a vizsgálati eredményeket kiértékelő szakorvos megítélése szerint kóros/további vizsgálatot igénylő betegségnek/elváltozásnak minősíthető és az ügyfelet erről értesítik, minden további következményért az érintett ügyfél vállalja a felelősséget. A Pannon Halláscentrumok az ügyfelek adatait és a róluk készült felvételeket a jogszabályoknak megfelelően, orvosi titoktartás mellett, bizalmasan kezeli, azt harmadik félnek nem adjuk ki. A Pannon Halláscentrumok a vizsgálat eredményéről csak és kizárólag az érintett személyt tájékoztatja.

Marketing célú felhasználás

Amennyiben az ügyfelek ehhez megfelelően hozzájárulnak, vagy az adatkezelésnek más megfelelő jogalapja van, a Pannon Halláscentrumok az ügyfelek kapcsolattartási adatait (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím és egyéb az ügyfelek által megadott vagy a Pannon Halláscentrumok rendelkezésére álló adatok) jogosult szakmai tájékoztatási, marketing, illetve statisztikai célokra felhasználni, ennek keretében őket többek között telefonon, elektronikus levélben vagy postai küldeményben akcióiról, reklámkampányairól tájékoztatni, részükre marketinganyagokat eljuttatni, termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos felmérés, vagy más hasonló célból megkeresni. A Pannon Halláscentrumok a rögzített adatokat, kizárólag saját üzleti működése körében, a jelen pontban meghatározott célokra használja fel. Az adatokat a Pannon Halláscentrumok harmadik személy részére kizárólag az ügyfelek kifejezett hozzájárulása esetén adhatja át. A Pannon Halláscentrumok a rendelkezésére bocsátott adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

További tájékoztatás

A fenti adatkezelések tekintetében az adatkezelő a De-Max Kft. (székhelye: 1073 Budapest, Akácfa u. 54.). Az adatkezelés jogalapja az ügyfelek hozzájárulása és az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény, amely jogszabály tartalmazza az egészségügyi dokumentáció és adatok megőrzésének kötelező időtartamát is. Az egészségügyi és személyazonosító adat kezelésének célja az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása, továbbá az érintett egészségi állapotának nyomon követése. Az ügyfeleket megillető jogokat, továbbá a rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségeket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

A Pannon Halláscentrumok az adatkezelésre legfeljebb az ügyfélkapcsolat fennállásának időtartama alatt jogosult kivéve, ha jogszabály egyes adatok tekintetében ennél hosszabb kötelező megőrzési időt ír elő. Az ügyfélkapcsolat megszűnését követően (illetve a jogszabályban meghatározott kötelező megőrzési idő leteltével) a Pannon Halláscentrumok az ügyfél adatait továbbiakban nem tárolja elektronikus adathordozón.

Pannon Halláscentrumok minden érintett figyelmét felhívja arra, hogy az érintettek az adatkezeléshez való hozzájárulásukat bármikor, ingyenesen, korlátozás és indoklás nélkül, akár részlegesen is visszavonhatják a következő e- mail címre küldött üzenettel: info@pannonhallas.hu